Organizatorzy:

Partnerzy:

1. Data i miejsce Rajdu Rowerowego: 25 maja 2019, Poznań-Antoninek/Kobylepole

 Biuro rajdu – Poznań-Antoninek/Kobylepole, przy starcie rajdu

 Start – godz: 11:00.

 Rejestracja do 10.30 w biurze zawodów.

 

2. Warunki uczestnictwa:

 - wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie wroclaw.ojcowienastart.pl,

- uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł od rodziny poprzez elektroniczny system rejestracji opłat,

- rejestracja w biurze zawodów nie później niż 30 min przed startem (godz:10:30),

- każdy uczestnik wyścigu (bez względu na wiek) jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku,

- każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy,

- uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów będą dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.

 

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu:

Każda drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu przekroczenia linii startu do zgłoszenia się na mecie dziecka.

Start następuje interwałowo.

Każde dziecko klasyfikowane jest oddzielnie, we właściwej jego wiekowi kategorii:

kategoria I (open) –  2007 - 2004

kategoria II - 2008

kategoria III –  2009

kategoria IV –  2010

kategoria V –  2011

kategoria VI –  2012

kategoria VII –  2013

kategoria VIII –  2014

kategoria IX – 2015 i młodsi - rajd rowerków biegowych dla przedszkolaków

 

Dokładny przebieg trasy (wraz z mapką) oraz jej długość dla poszczególnych grup kategorii zostaną podane na stronie internetowej wydarzenia www.poznan.ojcowienastart.pl do dnia 20 kwietnia 2019 r.

 

W kategorii I (open) nie jest wymagany start razem z rodzicem.

W kategorii IX (rajd rowerów biegowych) dzieci startują samodzielnie na dystansie ok  100 m pod opieką osoby dorosłej.

 

W każdej kategorii klasyfikujemy oddzielnie. Czas rodzica nie jest liczony.

 

W kategoriach II-X wymagane jest, aby rodzic przebywał w zasięgu wzroku i głosu ze swoim dzieckiem.

 

4. Nagrody:

Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu rajdu, przy mecie.

Pierwszych pięciuset zarejestrowanych uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

 

5. Uczestnik przy rejestracji w biurze zawodów w dniu wyścigu wypełnia oświadczenie o następującej treści:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w rajdzie. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację STERNIK-Poznań z siedzibą we Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w rajdzie.

„Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w rajdzie Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem. Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Poznaniu, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”

 

Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

6. Informacje końcowe:

Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator:  Fundacja STERNIK-Poznań, ul. Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań.

 

Regulamin 2019

Kontakt:

 

Fundacja STERNIK – Poznań

KRS: 0000392609

ul. Dąbrowskiego 29

60-840 Poznań

mail: fundacja@sternikpoznan.pl

tel: 506 611 224

NIP: 781-18-70-997

 

© 2018 Korundi. All Rights Reserved