Organizatorzy:

Partnerzy:

Konkurs filmowy dla przedszkolaków

NAGRAJ FILMIK - Opowiedz jak chciałbyś spędzać czas z tatą i wygraj ROWER!!!

Zasady:

1. Opowiedz jak chciałbyś spędzać czas z tatą i poproś rodziców, aby nagrali Twoją wypowiedź.

2. Powiedz rodzicom, żeby wysłali nagranie na: rowery@nafali.org.pl wraz z Twoim imieniem i datą urodzenia oraz własnymi danymi teleadresowymi.

Twoje praca znajdzie się na Facebooku, gdzie będzie odbywało się głosowanie na najlepszą pracę!

3. Przyjdź z rodzicami na wyścig „Ojcowie na start”, który odbędzie się 27 maja w Nadarzynie i odbierz nagrody.

 

 

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo nagród!

 

3X ROWER

6X HULAJNOGA

20X MISIEK

 

NAGRODY DLA WSZYSTKICH DZIECI

REGULAMIN

§ 1. Konkurs dla Przedszkolaków „POWIEDŹ JAK CHCIAŁBYŚ SPĘDZAĆ CZAS Z TATĄ?”

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „POWIEDŹ JAK CHCIAŁBYŚ SPĘDZAĆ CZAS Z TATĄ!”” (dalej „Konkurs”) jest Stowarzyszenie Rodziców "Na Fali”

 

2. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”) w ramach profilu na Facebooku Organizatora dostępnego pod adresem:https://www.facebook.com/OjcowieNaStart/ (dalej Serwis).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas zawodów „Ojcowie na Start”, które odbędą się 27 maja 2017 roku w Nadarzynie.

 

Uwaga! Nieprzekraczalny czas stawienia się po odbiór nagrody wynosi 60 sek. od momentu wyczytania nazwiska zwycięzcy (decyduje czas Organizatora). Po upływie tego czasu, nagroda nieodwołalnie przechodzi do osoby zajmującej kolejne miejsce w konkursie. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji tożsamości.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe,wulgarne, dyskryminują płeć, rasę, religię.

Treści naruszające powyższe zasady będą usuwane.

 

2. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 

§ 3. Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania

 

1a)

Pracę konkursową stanowi nagranie, na którym dziecko opowiada jak chciałoby spędzać czas z tatą.

Pracę konkursową należy wysłać na adres: rowery@nafali.org.pl do 22 maja 2017 r.

 

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać: imię i wiek dziecka oraz dane teleadresowe rodziców. Prace konkursowe będą udostępniane przez Organizatora na Facebooku i Youtube, gdzie odbywać się będzie głosowanie. Weryfikacja zgłoszeń odbywa się w dniach roboczych i może potrwać 7 dni.

 

1b)

Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki filmu na potrzeby konkursu, tj. dodania wejściówki, podkładu muzycznego, treści końcowej lub skrócenia filmu do regulaminowych 30 sekund. Na filmie będzie zaprezentowane imię i wiek dziecka.

 

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.

Praca konkursowa musi być bezwzględnie związana z tematem konkursu. Prace, które nie spełnią wymagań regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Wygląd i format prac publikowanych na serwisie Facebook może się różnić od oryginałów.

 

2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich zgłaszanej pracy oraz wyraża zgodę na upowszechnianie wizerunku przedstawionego w pracy konkursowej, a także oświadcza, że posiada zgodę na upowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek został utrwalony w pracy konkursowej.

Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

 

3. Głosowanie odbywa się w galerii konkursowej na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/OjcowieNaStart/ Głosować można za pomocą przycisku „Lubię to” znajdującego się pod każdym zgłoszeniem konkursowym (pod uwagę brane są wszystkie dostępne „reakcje”, które umożliwia tenże przycisk)

Głosowanie trwa do 25.05.2017 r. do godz.12.00 (decyduje czas Organizatora).

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia głosów z kont, które wzbudzają szczególne podejrzenia co do ich autentyczności. W razie podejrzeń Uczestnik zobowiązany jest przesłać Organizatorowi potwierdzenie autentyczności kont, które wzbudziły podejrzenia co do ich autentyczności. W razie niewypełnienia tego obowiązku w określonym przez Organizatora czasie, praca konkursowa zostanie niezwłocznie usunięta z Serwisu i nie będzie brana pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców.

 

5. Laureatów miejsc 1-3 w kategorii „5-latki” oraz „4-latki i mniej” wskaże Komisja Konkursowa. Nagrodę publiczności otrzyma osoba, która uzyska największa ilość głosów (reakcji) pod swoją propozycją. Jeżeli dwie prace konkursowe otrzymają taką samą liczbę głosów, nagrodę otrzyma młodsze dziecko.

 

 

6. Informacja o osobach, którym przyznano Nagrodę (dalej „Zwycięzca”) zostanie ogłoszona podczas zawodów „Ojcowie na start”. W przypadku nie stawienia się osobiście, nagroda zostanie przekazana osobie, która zajęła kolejne miejsce w konkursie.

 

7. Nagrodami w konkursie są:

Kategoria 5 lat:

1 miejsce – ROWER

2 miejsce – hulajnoga

3 miejsce – hulajnoga

 

Kategoria 0-4 lat

1 miejsce – ROWER

2 miejsce – hulajnoga

3 miejsce – hulajnoga

 

Nagroda publiczności – ROWER

Nagrody-niespodzianki dla wszystkich osób biorących udział w konkursie.

 

8. Płatnikiem podatku dochodowego od nagród jest Organizator konkursu.

 

§ 4. Zasady wydania Nagród

 

1. Warunki wydania Nagrody są następujące:

1) dokonanie przez Zwycięzcę Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnianie przez Zwycięzcę warunków Regulaminu

2) stawienie się osobiście wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w miejscu odbioru nagrody

3) brak określonych w Regulaminie przesłanek upoważniających Organizatora do wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu lub nie przyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestników (w tym Zwycięzcy) udzielania informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, dokumentów lub innych materiałów (w tym na piśmie oraz po zakończeniu Konkursu) mających znaczenie dla Konkursu - pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nie przyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej Nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał Zgłoszenia niezgodnie z Regulaminem, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty lub inne materiały. Prawo powyższe zastrzeżone jest także w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie będzie spełniać warunków Regulaminu lub będzie obarczona wadami prawnymi.

 

§5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem Uczestnik zgłasza Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu na adres: rowery@nafali.org.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Stanowisko Organizatora Konkursu w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

 

§ 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

2. Dane osobowe Uczestników:

1) podawane są przez nich dobrowolnie

2) będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i Serwisie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.

3. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu oraz do zmiany zapisów Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zrzeka się praw autorskich do Pracy Konkursowej i przenosi je na Organizatora.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

8. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz.341 z późn. zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

10. Prace konkursowe nie są zwracane i mogą być wykorzystywane w materiałach reklamowych Organizatora, w tym na jego profilu Facebook, Youtube, serwisie i materiałach drukowanych.

11. Postanowienie Organizatora Konkursu i/lub Jurora jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega dalszej korespondencji.

12. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Konkursie; nagrody muszą być odbierane w formie oferowanej. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów poniesionych w związku z tworzeniem pracy konkursowej.

13. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

14. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.

Kontakt:

 

Fundacja STERNIK – Poznań

KRS: 0000392609

ul. Dąbrowskiego 29

60-840 Poznań

mail: fundacja@sternikpoznan.pl

tel: 506 611 224

NIP: 781-18-70-997

 

© 2018 Korundi. All Rights Reserved